Beleid discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van ask Felix BV. is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of  nationaliteit.

 

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. In onderstaand beleid over discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag is vastgelegd wat dit betekent voor medewerkers van ask Felix BV.  Alle medewerkers worden geacht de regels en richtlijnen zoals beschreven in dit document te kennen en zich eraan te houden. Onder medewerker wordt in dit beleid verstaan iedereen die werkzaamheden verricht voor ask Felix BV.

 

Definities

·       Discriminatie houdt in het maken van direct en indirect onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat of leeftijd. Ook de opdracht tot het maken van onderscheid, zoals ask Felix BV dat van opdrachtgevers zou kunnen krijgen, valt onder discriminatie.

·       Direct onderscheid is een handeling die direct een persoon of groep benadeelt op discriminerende gronden.

·       Indirect onderscheid is een verwijzing naar een andere hoedanigheid of gedraging, die tot gevolg heeft dat een persoon of groep wordt benadeeld op discriminerende gronden. Bijvoorbeeld: als een functie-eis is het goed spreken van de Nederlandse taal, dan kan dat betekenen discriminatie op grond van ras of nationaliteit.

·       Intimidatie en ander ongewenst gedrag is gedrag of een reeks handelingen die een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende werkomgeving creëren. Dit kan zijn in woorden of in psychische of fysieke aanvallen of bedreigingen. Het kan een enkel incident zijn of een reeks incidenten. Hierbinnen is seksuele intimidatie iedere vorm van (non)verbaal of fysiek gedrag met een seksuele ondertoon die als niet gewenst kan worden ervaren en waarmee een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende werkomgeving wordt gecreëerd. 

 

Algemeen

Ask Felix BV wijst iedere vorm van discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag jegens en onder de medewerkers (vast en flex) van ask Felix BV af. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor naleving van dit beleid en de wet - en regelgeving. De directie en management zijn eindverantwoordelijk.

 

Discriminatie

Medewerkers zullen andere medewerkers eerlijk behandelen, zorgvuldig en doordacht handelen en zullen bij de uitvoering van hun taken niet discrimineren. De medewerker zal opdrachtgevers of aspirant- opdrachtgevers in voorkomende gevallen laten weten dat hij/zij geen medewerking verleent aan het inwilligen van eisen of wensen met een discriminatoire strekking. Er kan sprake zijn van uitzonderingen waarbij het verbod op onderscheid niet geldt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als in de wet- of regelgeving een uitzondering is opgenomen, zoals wettelijk voorkeursbeleid of als (in)direct onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Dit moet vooraf worden getoetst.

 

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

·       Een legitiem doel heeft. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);

·       Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;

·       In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;

·       Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium

 

Intimidatie en ander ongewenst gedrag

Medewerkers zullen anderen niet (seksueel) intimideren of op een andere ongewenste manier

gedragen. Tot (seksueel) intimiderend of ongewenst gedrag behoort:

·       Flirten, toenaderingen en/of voorstellen van seksuele aard;

·       Het maken van opmerkingen, beledigingen, humor, grappen die voor een individu als vernederend kunnen worden ervaren, onder andere betreffende hun lichaam of kleding, land van herkomst, cultuur, ras, leeftijd of geloofsovertuiging;

·       Aanstootgevende aanrakingen en/of suggesties dat afwijzen van seksuele toenaderingen negatieve invloed zal hebben op de werkzaamheden, status, salaris, voorzieningen of andere arbeidsvoorwaarden van een medewerker.

 

Vertrouwenspersoon

De directie van ask Felix BV. stelt tenminste een vertrouwenspersonen aan. De vertrouwenspersonen is functionaris van ask Felix BV. De vertrouwenspersoon geniet het vertrouwen van de medewerkers binnen de organisatie. De naam van de vertrouwenspersoon wordt bekend gemaakt aan de medewerkers.

Iedere medewerker die persoonlijk is, of wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag kan zich richten tot deze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon houdt zich in het kader van deze regeling bezig met:

·       het verlenen van eerste hulp, opvang en advies;

·       het zoeken naar een oplossing van het gesignaleerde probleem door middel vanonderzoeken en overleg;

·       het verlenen van ondersteuning bij het indienen van een eventuele klacht;

·        het verlenen van nazorg. 

 

De vertrouwenspersoon verricht zijn taken uitsluitend ten behoeve en met toestemming van de medewerker. De vertrouwenspersoon wordt in de gelegenheid gesteld zijn taken naar behoren uit te oefenen. Daartoe worden hen door de directie van ask Felix BV. de benodigde faciliteiten ter beschikking gesteld. De vertrouwenspersoon kan niet worden ontslagen en/of anderszins in zijn positie binnen ask Felix BV. worden benadeeld wegens zijn functionele betrokkenheid bij een kwestie uit hoofde van de rol van vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taken uitsluitend verantwoording schuldig aan de directie van ask Felix BV. Indien er voor de vertrouwenspersoon een persoonlijke reden is om een bepaald verzoek niet zelf in behandeling te nemen of indien er aan de zijde van degene die een beroep doet op de vertrouwenspersoon sprake is van twijfel over de objectiviteit en/of onafhankelijkheid van een vertrouwenspersoon, wordt het verzoek aangebracht bij de directie.

 

Het melden van wangedrag of misstanden

Als dit beleid niet wordt nagekomen, kunnen medewerkers dit in de eerste plaats melden bij de directie. Indien gewenst kan een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon. In het geval van bewezen discriminatie, intimidatie of ander ongewenst gedrag wordt door ask Felix BV. een passende, corrigerende actie en/of disciplinaire maatregel genomen overeenkomstig de wet  en/of de geldende praktijk binnen ask Felix BV.

 

Contactgegevens Vertrouwenspersoon

Op aanvraag beschikbaar

 

ABU Gedragsregels voor uitzendondernemingen & Gedragsregels ter voorkoming van discriminatie

Daarnaast conformeert ask Felix BV. zich als (aankomend) ABU lid aan de gedragsregels voor uitzendondernemingen en de gedragsregels ter voorkoming van discriminatie zoals deze door de ABU zijn opgesteld. De gedragsregels bevatten extra normen bovenop de wettelijke regelingen met betrekking tot behoorlijk gedrag. Alle ABU-leden dienen op grond van de ABU-statuten deze gedragsregels in acht te nemen. De gedragsregels beschrijven de wijze waarop ABU-leden omgaan met opdrachtgevers, uitzendkrachten en collega-uitzendondernemingen. Ook geven ze aan hoe discriminatie moet worden voorkomen.

 

Vragen

 

ask Felix BV., Mauritsstraat 11 6361 AV Nuth (beekdaelen)

e-mail: info@askfelix.nl  

telefoonnummer 045-7600201

 

Dit antidiscriminatiebeleid is vastgesteld door de directie en is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2023